Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас – като ПОТРЕБИТЕЛ и дружеството СТУДИО УНИКО, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до/зареждането на/ интернет страницата http://www.studiounico.com/, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Дружеството СТУДИО УНИКО е създало тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите общи условия, изброените понятия се ползват със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„ЛИЧНИ И НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ“ се отнасят за потребителите на сайта в качеството им на физически и/или юридически лица, които не следва да използват съдържанието на сайта за други цели, освен изброените в общите условия;

„ДОГОВОР“ е съглашението между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и дружеството СТУДИО УНИКО, в качеството му на администратор и собственик на сайта http://www.studiounico.com/, което съглашение уговаря правата и задълженията при използването на услугите предоставени чрез сайта и информацията съдържаща се в него.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

  • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS/ Denial of Service- претоварване на сървъра/, проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

ІІ. ЗАЩИТЕНИ ПРАВА

Дружеството СТУДИО УНИКО е изключителен собственик на интернет сайта и на всички негови приложения и модули. Съдържанието на интернет страницата на СТУДИО УНИКО е със защитени авторски права. Всички права са запазени. Всички права на интелектуалната собственост върху информационните ресурси и материали, както и на графични знаци, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до носене на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с българското законодателство.

ІІІ. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този уебсайт http://www.studiounico.com/ (“Уебсайт”) се притежава и управлява от “Студио Унико“ ЕООД, ЕИК  200468129. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним, каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от СТУДИО УНИКО на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

  1. I ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. СТУДИО УНИКО прави всичко възможно, за да поддържа в сайтовете си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. СТУДИО УНИКО не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на СТУДИО УНИКО за нейната ненакърнимост и безопастност от злонамерени атаки на трети лица. СТУДИО УНИКО не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, а така също и за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако СТУДИО УНИКО е бил предупреден за вероятността от настъпването на такива вреди.

СТУДИО УНИКО има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите в сайта.

  1. ЗАБРАНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

При използването на този сайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на СТУДИО УНИКО или на друго лице, което е позволило на СТУДИО УНИКО да ги публикува, за забранени от закона или несъвместими с тези Общи условия действия и цели.

 Изпращайки материали до сървърите, ползвани от СТУДИО УНИКО, чрез електронна поща или през интернет страниците на дружеството СТУДИО УНИКО, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема следните условия:

  1. Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
  2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпрати материалите;
  3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема условието да не предприема действия срещу дружеството СТУДИО УНИКО във връзка с материал, предоставен от него, а така също  и да обезщети дружеството СТУДИО УНИКО, ако друго лице предприеме действия срещу предприятието във връзка със същия материал.

Използвайки интернет сайта на СТУДИО УНИКО, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че са му известни следните забрани, които няма да нарушава:

–       Копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на сайта, в каквато й да е форма, без предварителното писмено съгласие  на дружеството СТУДИО УНИКО, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия;

–       Всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на СТУДИО УНИКО;

–       Каквито и да са промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на дружеството СТУДИО УНИКО и/или публикувана на този сайт; 

При използването на материали от интернет страниците на http://www.studiounico.com/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло се задължава  да се придържа към утвърдените в тези правила ограничения и условия, ако с договор не е уредено друго.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И САЙТОВЕ

С цел да улесни достъпа и работата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, СТУДИО УНИКО може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от други, различни от него лица. Интернет страниците на  http://www.studiounico.com/ могат да съдържат банери /позволени рекламни съобщения/или текстови линкове към външни страници, за които отговарят други лица. СТУДИО УНИКО не носи отговорност за информацията, която се публикува и показва на техните страници. Линковете от този сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. СТУДИО УНИКО няма никаква възможност да влияе на тяхната политика за публикуване на материали и затова, с настоящото заявява, че не носи каквато и да е отговорност за тяхното съдържание, както и за истиността и точноста на информацията, публикувана в тях.

КАМПАНИИ, ИГРИ И ПРОМОЦИИ

На нашия Уебсайт може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook, Twitter, LinkedIn и др. ). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.

ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

СТУДИО УНИКО си запазва правото да модифицира тези Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за извършените промени.Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. ПОТРЕБИТЕЛ, който нарушава настоящите Общи условия и правила за ползване на сайта, първо ще бъде предупреден и в случай, че продължи да не ги спазва, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа му и използването на сайта и услугите, които той предлага. Извън действията по прекратяването на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ до сайта, в случай на неспазване на правилата съгласно Общите условия, СТУДИО УНИКО си запазва правото да претендира обезщетение за нанесени вреди.

 За всички въпроси неупоменати в настоящите Правила за ползване, се прилага действащото законодателство в Република България.